หมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
(มาตรา 66-70 )
หมวดที่ 6 รัฐสภา
หมวดที่ 7 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 201-232)
หมวดที่ 8 ศาล
หมวดที่ 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 282-290)
หมวด 10 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
หมวดที่ 11 การตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 312)
หมวดที่ 12การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 313)
บทเฉพาะกาล